Aydınlatma Metni

Değerli Misafirlerimiz,

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİM İŞLEYECEKTİR?

Akçaburgaz Mah. 1573. Sok. No:4 Esenyurt / İstanbul adresinde mukim Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş / CLARION HOTEL ISTANBUL MAHMUTBEY (MACRO) olarak “Veri Sorumlusu “ sıfatıyla 6698 sayılı KVKK Kapsamında, ticari faaliyetlerimiz çerçevesindeki ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler başta olmak üzere şirketimiz ile ilişkisi bulunan tüm kişilerin (veri sahiplerinin) kişisel verilerini işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

Kişisel verilerin, hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekli olduğu durumlarda paylaşılması sırasında, kişisel verilerinizin gizli tutulması ve güvenliğinin sağlanması hususlarında siz veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yürütmekte, azami gayret ve hassasiyeti göstermekteyiz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

 • Kimlik bilgileri: Ad soyadı, TCKN, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no,
 • İletişim bilgileri : Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no
 • Müşteri İşlem Bilgisi : Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği :Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb.

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA VE HUKUKİ SEBEPLERLE  İŞLENECEKTİR?

Yukarıda yer verilen ve Macro tarafından işlenen kişisel verileriniz özetle;

Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Vergi Mevzuatı başta olmak üzere, hukuki uyumun sağlanması, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesİ
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinde iletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Amaçları ile KVKK 5/2

a)     maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b)     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

c)      hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d)     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

e)     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile özel nitelikli kişisel veriler halinde ise vereceğiniz açık rıza hukuki sebebine dayanarak  işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLANACAKTIR?

Kişisel verileriniz, otelimize konaklamak amacıyla başvurduğunuz esnada resepsiyon görevlilerimizce veya web sitemiz üzerinden elektronik ortamda sizden ya da size referans olan üçüncü kişiler tarafından elde edilerek toplanmaktadır. 

İşlenen kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILMAKTADIR?

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak  sadece kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk tüzel kişilerine Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılmaktadır. Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mahmutbey Şubesi CLARION HOTEL MAHMUTBEY olarak  yurtdışına kişisel veri aktarmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLENME SÜRECİNDE BAŞVURU HAKKINIZ

Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’nin elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, şirkete ait  http://www.clarionmahmutbey.com/  sayfasında yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak kvkk@clarionmahmutbey.com mail adresinden  şirketimizle irtibata geçebilirler.

Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde cevap verilecektir. 

http://www.clarionmahmutbey.com/   web sayfasında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

 

Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Clarion Hotel İstanbul Mahmutbey

kvkk@clarionmahmutbey.com Tel: +90 212 445 45 86

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ